Voor hulpverleners

Er is vandaag de dag al heel wat meer informatie over RAD te verkrijgen dan pakweg 20 jaar geleden. Ook in de opleidingen komen symptomen en eventuele behandelingen aan bod. In die zin is één van de oorspronkelijke doelstellingen van « Wat Nu? », namelijk het wetenschappelijk onderzoek naar RAD bevorderen en de hulpverlening stimuleren, al voor een groot stuk gerealiseerd.

Toch blijft de nood bestaan om deze problematiek beter te begrijpen en te leren hoe er mee om te gaan. De jongeren die als gevolg van hun RAD een beroep (moeten) doen op de hulpverlening stijgt immers dag na dag, ondermeer als gevolg van het toenemende aantal vechtscheidingen. De ervaringen van ouders van een kind met RAD zijn daarbij een waardevolle bron van kennis. Professionele hulpverleners doen beroep op deze ervaringsdeskundigheid om aan de hulpvraag van ouders tegemoet te komen en zo trachten te voorkomen dat sommige jongeren in de criminaliteit belanden.

Concreet wil « Wat Nu? » die ervaringen delen en informatie verspreiden, zowel onder hulpverleners als onder een breder publiek, teneinde meer begrip te krijgen voor de kinderen, hun broers en zussen en hun ouders.

Daarom hebben we aan deze website een forum gekoppeld. Uit de reacties van ouders valt heel wat informatie te sprokkelen.

© 2009 Alle rechten zijn voorbehouden aan Wat Nu? Vzw. Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze pagina in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken, in welke vorm dan ook, dient men zich tot Wat Nu? vzw te wenden.